Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER
 

BRUGER, LICENS- OG MEDLEMSBETINGELSER FOR DENTAKURSER 


1    INDLEDNING


1.1    

Blueprint Learning ApS, CVR-nr. 36083751 (”Udbyder”) udbyder en tjeneste, som gør det muligt at tage online kurser rettet mod tandlægers, klinikassistenters mv. efter- og videreuddannelse, samt alle med interesse for og arbejdsområder indenfor dentalbranchen.

1.2    

Tjenesten markedsføres under navnet Dentakurser (”Dentakurser”) og er tilgængelig via internettet på domænet Dentakurser.dk.

1.3    

Disse Bruger, licens- og medlemsbetingelser (”Betingelser”), regulerer brugen af Dentakurser. 

1.4    

Betingelserne accepteres af alle ved første login/oprettelse og er til enhver tid tilgængelige på Dentakurser.dk i den seneste version. 

1.5    

Udbyder er berettiget til at optage Kunden på sin referenceliste og til at anvende Kunden som reference, herunder på sin hjemmeside, i nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale, med loyal angivelse af Kundens navn og logo.  

 

2    ADGANGEN TIL DENTAKURSER 

2.1    

Adgang til Dentakurser kræver et medlemskab samt adgang til understøttede enheder. 

2.1.1    

Den, der får adgang til Dentakurser, kaldes i disse betingelser ”Bruger/Brugeren”.

2.1.2    

Den, der står som betaler for adgangen til Dentakurser, benævnes i disse betingelser ”Kunde/Kunden”, uanset om Kunden/Brugeren kun har adgang til en gratis version af Dentakurser.

2.1.3    

Brugeren er altid en fysisk person. 

2.1.4  

Kunden kan være såvel en fysisk som juridisk person/offentlig organisation.  

2.2    

Enhver Bruger og Kunde skal acceptere disse vilkår, før Dentakurser kan tages i brug. 

2.3  

Dentakurser kan udbydes i flere betalte versioner. 

2.4    

Hvilken version af Dentakurser Brugerne har adgang til, afhænger af typen af medlemskab. 

2.5  

Al adgang til Dentakurser sker via internettet ved anvendelse af Brugerens egen understøttede enhed. Det er alene Brugerens ansvar at sikre sig, at Brugeren har den nødvendige internetadgang. 

2.6    

Det er også Brugerens ansvar at påse, at Brugeren har de nødvendige hjælpeprogrammer, herunder en understøttet browser lovligt installeret på de understøttede enheder. 

2.7    

En Brugers adgang (logininformationer) er strengt personlig og må IKKE overdrages til eller anvendes af andre. 

2.8    

Konstaterer Udbyder, at en anden end Brugeren har anvendt Brugerens login informationer, er Udbyder berettiget til, uden varsel, at spærre for Brugerens adgang til Dentakurser. 

2.9    

Adgangen til Dentakurser kan ske døgnet rundt. Men Udbyders tilgængelighedsgaranti gælder kun for adgang på hverdage mellem 09.00 og 17.00. 

2.10    

Udbyder garanterer, at Udbyder vil tilstræbe, at Dentakurser er tilgængelig alle hverdage mellem 09.00 og 17.00. Ved tilgængelighed forstås, at Dentakurser kan tilgås fra internettet, og at Dentakurser funktionalitet i hovedsagen fungerer.  

2.11    

Udbyder garanterer, at der ikke, bortset fra helt uopsættelige opdaterings- og vedligeholdelsesarbejder, vil blive foretaget service på Dentakurser på hverdage mellem 09.00 og 17.00 

2.12    

Udbyder hæfter ikke for nedetid, der er forårsaget af Udbyders leverandørs nedetid, uanset årsagen hertil. 

 

3    BRUGEN AF DENTAKURSER 

3.1    

Kunden/Brugeren har alene ret til at anvende Dentakurser til internt brug, medmindre andet er aftalt med Udbyderen.  

 

 

3.2    

Ved internt brug forstås, at Brugeren kun må anvende sit login til at gennemføre kurser, herunder opnå eventuelle kursuspoint til sig selv.

3.3  

Brugen af Dentakurser sker for Kundens risiko og på Kundens eget ansvar. 

3.4    

Kunden skal således påse, at Brugerne nøje udfører følgende foranstaltninger forud for, at et kursus tages: 

3.4.1    

En vurdering af om kurset er relevant for Brugeren, herunder om det er forsvarligt at tage kurset online. 

3.4.2    

Sikre sig, at Brugeren besidder de oplyste forudsætninger for at gennemføre kurset. 

3.4.3    

Påse at alene den Bruger, på hvis login kurset er gennemført, får godskrevet eventuelle kursuspoint. 

3.4.4    

Det er Brugerens eget ansvar, at kurset rent faktisk er gennemført af Brugeren selv uden hjælp til de indbyggede tests.  

3.4.5    

Brugeren har adgang til en internetforbindelse og bruger den senest opdateret browser, med undtagelse af Internet Explore, som ikke understøttes. 

3.4.6    

Hvis Kunden gør krav gældende mod Udbyder, skal Kunden kunne dokumentere, at kravene i 3.4 er opfyldt.  

3.5    

Kunden er opmærksom på, 

3.5.1    

at opnåelse af eventuelle kursuspoint kræver et betalt medlemskab. 

3.5.2    

at medlemskaberne (Personligt medlemskab m.fl.) giver mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til Underviseren vedr. kursets indhold, hvor Kunden vil modtage et skriftlig svar inden 30 hverdage. Brugeren er opmærksom på og accepterer således, at der ikke er tale om rådgivning, men alene en mulighed for at stille spørgsmål af faglig karakter til selve kursets indhold.

3.5.3

at medlemskabet ikke kan stilles i bero eller overføres til en anden Kunde/Bruger.

 

4    VEDLIGEHOLD M.V. AF DENTAKURSER

4.1    

Dentakurser indeholder de kurser, der til enhver tid fremgår af oversigten i Dentakurser.

4.2    

Udbyder garanterer ikke, at bestemte kurser er i eller senere bliver tilføjet til Dentakurser. 

4.3    

Udbyder kan med et varsel på 7 dage lukke et kursus. Hvis nogen er i gang med at gennemføre kurset, vil der blive givet en ekstra frist på 7 dage til de pågældende til at færdiggøre kurset.  

4.3.1    

Der gives normalt ikke noget varsel, hvis et kursus opdateres til en ny version. 

4.4    

Samtlige kurser i Dentakurser er lavet af personer med relevant baggrund og med en betydelig erfaring inden for det pågældende fagområde. (”Underviseren”) 

4.4.1    

Underviseren har foretaget en række til- og fravalg ved produktionen af sit kursus, herunder som følge af onlineformatet, da dokumenter blev udformet, med det hovedformål at gøre kurset nemt at tage online.  

4.4.2    

Som følge af de gjorte til- og fravalg, vil det kunne forekomme, at et kursus ikke dækker et givet emne fuldt ud, hvorfor der bør suppleres med alternativ viden, hvis Brugeren ønsker at sætte sig ind i/bliver ajourført på et emne. 

4.5    

Udbyder forpligter sig til løbende at vedligeholde kurserne. 

4.6    

Udbyder og Underviseren bestræber sig på at foretage en forholdsvis hurtig opdatering af kurset, hvis udviklingen i praksis påkræver det. 

4.7    

Det er dog Kundens ansvar at påse, at et kursus er blevet opdateret, så det følger med udviklingen i praksis. 

4.8    

Udbyder forbeholder sig ret til, jf. punkt 4.3 at lukke for et kursus, hvis det måtte vise sig, at vedligeholdelsen er tidskrævende/byrdefuld for Udbyder. 

4.9  

Udbyder har pligt til løbende at vedligeholde Dentakurser funktionalitet.

4.10  

Udbyder er alene forpligtet til at sikre, at Dentakurser kan anvendes med den seneste version af de understøttede browsere. Det er Brugerens eget ansvar, at sørge for at anvende opdaterede browsere til at tilgå Dentakurser.  

4.11    

Udbyder opdaterer løbende Dentakurser funktionalitet efter Udbyders eget skøn men med skønsom hensyntagen til Kundeønsker om ny/ændret funktionalitet. 

4.12    

Udbyder retter herunder løbende uhensigtsmæssigheder og fejl i Dentakurser, som Udbyder bliver opmærksom på. Fejlrettelse sker i forbindelse med den løbende opdatering.  

4.13    

Udbyder foretager løbende opdatering af Dentakurser funktionalitet.

4.14    

Opdateringer af Dentakurser, som Udbyder forventer væsentligt negativt vil påvirke brugeroplevelsen/brugerfunktionaliteten, skal dog af Udbyder varsles overfor Kunden med et varsel på mindst 1 måned. 

4.14.1    

Kan Kunden ikke acceptere opdateringen, kan Kunden bringe sit medlemskab til ophør med et varsel på 14 dage, inden opdateringen træder i kraft. 

4.15    

Udbyder foretager normalt ikke opdateringen af Dentakurser på hverdage mellem 09.00 og 17.00, jf. 2.11. 

4.15.1    

Dette gælder dog ikke opdateringen, der foretages af tvingende sikkerhedshensyn. 

4.16    

Eventuelle integrationer til/fra Dentakurser udbydes af Udbyder alene som en service til Kunden og enhver anvendelse sker alene på Kundens ansvar. 

4.17    

Udbyder kan frit fjerne integrationer til Dentakurser, medmindre integrationen er omfattet af særskilte medlemskaber. I så fald sker ophør af en integration med et varsel, som anført i 7.11.  

4.18    

Det er Kundens egen forpligtelse at anskaffe sig de nødvendige abonnementer, licenser m.v. for at gøre brug af de integrationer, Dentakurser måtte stiller til rådighed. 

4.19  

 Dentakurser påtager sig ikke noget ansvar for anvendeligheden af integrationerne, da dette afhænger af den udbyder, der integreres til. 

 

5    SIKKERHED 

5.1    

Dentakurser er bygget efter anerkendte sikkerhedsstandarder. Kunden kan finde flere informationer om Dentakurser.dk’s sikkerhed her, herunder oplysninger om sikkerhedsniveauet hos Dentakurser leverandører.  

5.2  

 Dentakurser anvender kun leverandører, som leverer et højt sikkerhedsniveau. 

5.3    

Udbyder foretager løbende scanninger af Dentakurser med anerkendte værktøjer, bl.a. for at sikre kursusfilerne mod malware. Dette fritager ikke Kunden for selv at foretage de for kunden relevante skanninger, inden eventuel kursusdokumentation importeres ind i Kundens eller Kundens kundes It-miljø. 

5.4    

Hvis Udbyder tilbyder forskellige sikkerhedsniveauer/funktionalitet, er det op til Kunden at vælge det sikkerhedsniveau, som passer bedst til Kundens forhold. 

5.5    

Kunden er eneansvarlig for brugen af Kundens Brugers login informationer, herunder at anvendelsen sker fra behørigt sikrede enheder.  

 

6    RETTIGHEDER TIL DENTAKURSER OG KURSUSDOKUMENTATIONEN 

6.1  

Alle rettigheder, herunder ophavsretten til Dentakurser og kurserne/kursusdokumentation, tilhører i det indbyrdes forhold med Kunden/Brugeren, Udbyder.

6.2    

Udbyder indestår Kunden/Brugeren for, at Udbyder har de nødvendige rettigheder til at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til disse betingelser. 

6.3    

Brugerne er alene berettigede til at anvende Dentakurser i det omfang, anvendelsen er udtrykkelig tilladt i disse betingelser.

6.4    

Udbyder er berettiget, men ikke forpligtet, til at anvende tekniske foranstaltninger til at sikre overholdelse af disse betingelser, herunder at sikre at grænserne for eventuel brug af de enkelte kurser overholdes. 

 

7    MEDLEMSKAB, ÆNDRINGER AF BETINGELSER OG PRISREGULERING

7.1    

Al adgang til Dentakurser kræver, at Kunden har indgået en aftale om medlemskab med Udbyder. 

7.2    

Indholdet af de forskellige typer af medlemskaber og deres priser findes på Dentakurser.dk.  

7.3    

Hvis Kunden har modtaget en rabat i år 1, så overgår medlemskabet automatisk til Udbyders normal pris i år 2, hvis medlemskabet ikke forinden er behørigt opsagt af Kunden. 

7.4    

Adgang til nogle kurser kan være betinget af særskilt betaling eller forbeholdt for særlige typer af medlemskaber eller af, at Brugeren har gennemført og bestået andre kurser. 

7.5  

Der kan inden for de enkelte typer af medlemskaber være fastsat begrænsninger på, hvor mange gange de enkelte kurser kan gennemføres af den samme bruger. 

7.6    

Et medlemskab (Personligt Medlemskab) løber i 12 måneder (”medlemskabsperioden), hvorefter det automatisk fornyes samtidig med, at Udbyder sender en opkrævning på ny medlemskabsperioden til Kunden. 

Ønsker Kunden ikke at forny sit medlemskab eller ønsker Kunden at ændre i sit medlemskab, skal opsigelse/ændringer ske senest 3 måneder før udløb af en 12 måneders periode. 

7.6.1    

Kunden kan således ikke foretage reduktioner i omfanget af sit medlemskab i medlemskabsperioden ligesom et medlemskab ikke kan stilles i bero eller overføres til en anden Kunde/bruger i medlemskabsperioden. 

7.7    

Udbyder udsender opkrævning på den nye medlemskabsperiode på dagen for forlængelsen. Det er således Kundens eget ansvar at få sagt op/ændret i tide, hvis Kunden ikke ønsker at forny sit medlemskab/ønsker at ændre det.   

7.8  

Udbyder er berettigede til – uden varsel at forhøje prisen på Kundens medlemskab med stigningen i nettoprisindekset, så Udbyder anvender stigningen fra oktober til oktober i nettoprisindekset, hvorfor prisen på medlemskabet stiger fra den førstkommende januar eller det senere tidspunkt hvor kundens medlemskab fornyes, hvis det ikke forinden jf. 7.5. er behørigt opsagt af Kunden.  

Udbyder er desuden berettiget til at forhøje prisen på Kundens medlemskab med et varsel på mindst 4 måneder til ikrafttræden ved påbegyndelsen af en ny medlemskabsperiode, hvis Udbyder kan dokumentere at udefra kommende prisstigninger, herunder på drift nødvendigt en højere prisstigning end Udbyder kan opnå efter den almindelige prisregulering. 

7.9    

Hvis Udbyder nu eller på et senere tidspunkt tilbyder et gratis medlemskab, kan Udbyder når som helst ændre eller bringe denne type medlemskab til ophør af Udbyder med et varsel på 3 måneder. 

Hvis Kunden har fået en tidsbegrænset prøveadgang, så overgår medlemskabet automatisk til et betalt medlemskab ved prøveperiodens udløb, medmindre Kunden forinden har meddelt Udbyder, at Kunden ikke ønsker at fortsætte sit medlemskab. 

7.9.1    

Hvis et betalt medlemskab ophører, så ændrer Udbyder automatisk medlemskab til et passivt medlemskab, hvis det tilbydes. Ønsker Kunden ikke et passivt medlemskab, skal Kunden aktivt lukke sin adgang til Dentakurser ved at skrive ind til 
kontakt@ dentakurser.dk. 

7.10    

Udbyder er berettiget til at ændre Betingelserne med et varsel på mindst 4 måneder til ikrafttræden ved begyndelsen af en ny medlemskabsperiode. 

7.11    

Udbyder kan kun ændre på indholdet af en betalt type af medlemskab med et varsel på mindst 4 måneder til ikrafttræden ved påbegyndelse af en ny medlemskabsperiode.  

7.12    

Udbyder har ret til at lade nye kurser/kursustyper være omfattede af et særskilt nyt tillægsmedlemskab. Det samme gælder for nye funktionalitet, som ikke var til stede i Dentakurser, da Kunden købte det første medlemskab.  

 

8    ANSVAR OG ERSTATNING

8.1    

Kunden forstår og accepterer, at Dentakurser er udbyder af kurser, hvis brug ikke kan erstatte egentlig juridiske undersøgelser og professionel rådgivning.

8.2    

Kurset, eventuelle kursusdokumenter og kursusdokumentation er alene produceret med en undervisningssituation for øje.  

8.3    

De udbudte kurser har derfor ikke til formål at sætte Brugeren i stand til direkte at kunne udføre behandlinger, alene med udgangspunkt i kursets indhold.

8.4    

Hvis en Bruger vælger at forlade sig alene på kurset/kursusdokumentation i forbindelse med ydelse af professionel rådgivning, kan hverken Underviseren eller Udbyder gøres ansvarlig for konsekvenserne heraf.

8.5    

Kunden er eneansvarlig for, at de Brugere, der på Kundens vegne anvender Dentakurser, er kvalificerede hertil, herunder opfylder de i punkt 3.4 nævnte krav. 

8.6    

Kunden anerkender og accepterer, at Udbyder ikke tilbyder eller foretager nogen rådgivning af Kunden i forbindelse med valg af relevante kurser. 

8.7    

Udbyder kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed til Dentakurser.

8.8    

Udbyder kan ikke gøres ansvarlig for manglende opnåelse af kursuspoint, medmindre den manglende opnåelse kan henføres til programmeringsfejl eller tastefejl i forbindelse med konverteringen af kurset til et onlinekursus eller registreringen af, om en Bruger har gennemført et kursus.  

8.9    

Udbyders erstatningsansvar efter 8.8 omfatter kun direkte tab hos Kunden som følge af programmeringsfejl eller tastefejl.  

8.10    

Udbyders ansvar er i hele medlemskabets løbetid begrænset til det højeste beløb af enten Kundens betalinger til Udbyder i de seneste 12 måneder før erstatningskravets opstående eller DKK 50.000, dog således at Udbyders erstatningsansvar efter punkt 9 er begrænset til den forholdsmæssige forsikringsdækning, som Udbyder på Kundens vegne kan opnå hos sit forsikringsselskab. 

8.11    

Ved forsætlige eller groft uagtsomme forhold finder begrænsningen i Udbyders erstatningsansvar ikke gældende.  

8.12    

Kunden anerkender, at prisen på Kundens medlemskab afspejler begrænsningen i Udbyders ansvar, herunder den beløbsmæssige begrænsning, og at erstatningsbegrænsningen derfor er rimelig. 

 

9    BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

9.1    

Hvis Udbyder som led i sin levering af sine ydelser efter disse Betingelser skal behandle personoplysninger på vegne af Kunden, der omfatter særlige kategorier af personoplysninger, jfr. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (”Forordningen”), indgår parterne en særskilt databehandleraftale. Indgår parterne ikke en særskilt databehandleraftale, gælder følgende for Udbyders behandling af Kundens personoplysninger:

9.2    

Begge parter skal overholde Forordningen og relevant databeskyttelseslovgivning.

9.3    

Kunden er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med Forordningen, herunder at der foreligger hjemmel til den behandling, som Udbyder instrueres i at foretage. 

9.4  

Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af disse Betingelser, så Udbyder kan foretage sådanne behandlinger af Kundens personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere de udbudte kurser i Dentakurser, dokumentere gennemførelsen og opgørelsen af kursuspoint m.v.  (formålet for behandlingen), og dels af de efterfølgende særskilte dokumenterede instrukser, som Kunden måtte give til Udbyder.    

9.5    

Hvis Udbyder er af den opfattelse, at disse Betingelser eller en særskilt instruks ikke er dækkende for Udbydernes behandling af Kundens personoplysninger, eller at en instruks fra Kunden vil være i strid med Forordningen eller anden relevant databeskyttelseslovgivning, skal Udbyderen straks underrette Kunden herom. Fastholder Kunden, at Instruksen er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, kan Udbyder udføre instruksen uden at ifalde ansvar overfor Kunden. Kunden skal friholde Udbyder fra eventuelle krav fra tredjemand, som følge af den udførte instruks.

9.6    

Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordningens artikel 32, for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder. Udbyder skal endvidere, og på anmodning fra Kunden, bistå Kunden efter Forordningens artikel 32 ved bl.a. at forsyne Kunden med tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påvise, at Kunden overholder kravene efter gældende databeskyttelseslovgivning, herunder at de ovenfor nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. 

9.7    

Udbyder sikrer desuden, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt samt, at dette kan påvises overfor Kunden.  

9.8  

Udbyder skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i Forordningens artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehandler). 

9.9    

Udbyder har Kundens generelle godkendelse til at anvende underdatabehandlere forudsat, at Udbyder ved planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning giver Kunden et varsel på mindst 60 dage før ændringen træder i kraft, så Kunden kan komme med indsigelser mod ændringen. Modtager Udbyder ikke indsigelser fra Kunden senest 30 dage efter at have modtaget notifikation herom, er Udbyder berettiget til at gennemføre ændringen. Udbyder påser, at underdatabehandleren opfylder kravene i artikel 28 i Forordningen og forpligter sig til at indgå en underdatabehandleraftale med den pågældende underdatabehandler, som mindst pålægges samme forpligtelser, som Udbyder har påtaget sig i disse betingelser. Udbyder er i øvrigt – overfor Kunden – ansvarlig for underdatabehandleres opfyldelse af sine persondataretlige forpligtelser. 

9.10    

Hvis muligt, skal Udbyder i underdatabehandleraftalen indføje Kunden som begunstiget tredjemand i tilfælde af Udbyders konkurs, så Kunden kan indtræde i Udbyders rettigheder og gøre dem gældende over for underdatabehandlere. 

9.11  

Udbyder må ikke uden Kundens skriftlige forudgående godkendelse overføre Kundens personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Ved Kundens accept af disse Betingelser, anvender Udbyder de underleverandører, der fremgår af  https://www. dentakurser.dk/da/providers.

9.12    

Udbyder bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt Kunden ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af Kundens forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III. Udbyders bistand sker efter medgået tid. 

9.12.1    

Udbyder bistår endvidere Kunden med at sikre overholdelse af forpligtelserne i medfør af Forordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Udbyder. 

9.12.2    

Udbyder stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i Forordningens artikel 28, til rådighed for Kunden og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af Kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af Kunden. 

9.12.3    

Udbyder skal overholde Forordningens artikel 33 og uden unødig forsinkelse underrette Kunden efter at være blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden. Databehandlerens underretning til Kunden skal om muligt ske senest 48 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet. Underretningen skal som minimum indeholde de i artikel 33, stk. 3, a), c) og d), nævnte krav til anmeldelse. Disse forpligtelser gælder uanset, om Udbyder er ansvarlig for bruddet på persondatasikkerheden. Er Udbyder eller dennes underdatabehandlere ikke ansvarlig for bruddet, sker Udbyders bistand efter medgået tid. 

9.13    

Det er Kundens eget ansvar at instruere Udbyder om eventuel sletning af Kundens personoplysninger opbevaret hos Dentakurser.dk, hvis Kunden behøver Udbyders bistand hertil.  

9.14    

Alle forhold vedrørende misligholdelse, ansvar og erstatning er reguleret i punkt 8. i disse betingelser.

9.15    

Begge parter skal føre den i Forordningens artikel 30 nævnte fortegnelse over behandlingsaktiviteter. Hvis der sker ændringer i de kategorier af personoplysninger eller kategorier af registrerede, som Udbyder behandler for Kunden, skal Kunden straks underrette Udbyder herom:

 

10    UDBYDERS BRUG AF DATA

10.1    

Udbyder er berettiget til at bruge alle data, der generes af Kundens brug af Dentakurser, til at forbedre Dentakurser.dk og til at udvikle nye funktionalitet og services. 

10.2    

Retten efter 10.1. omfatter ikke brug af personoplysninger men alene systemgenerede data, herunder omfanget og tidspunkter for Kundens brug af Dentakurser.dk.

10.3    

Kunden accepterer, at Udbyder må anvende de generede data til brug for afregning af Undervisernes royalty.